- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group زندگی نامه و سبک biography and style
slid1 slid2 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Willa Gather

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Willa Gather زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Willa Gather   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Van Wyck Brooks

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Van Wyck Brooks زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Van Wyck Brooks   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Theodore Dreiser

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Theodore Dreiser زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Theodore Dreiser   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of T. S. Eliot

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of T. S. Eliot زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  T. S. Eliot   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Stephen Crane

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Stephen Crane زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Stephen Crane   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Sherwood Anderson

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Sherwood Anderson زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Sherwood Anderson نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Saul Bellow

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Saul Bellow زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Saul Bellow   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Richard Eberhart

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Richard Eberhart زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Richard Eberhart   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Randolph Bourne

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Randolph Bourne زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Randolph Bourne   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

زندگی نامه و سبک نویسنده Biography and Style of Kenneth Burke

زندگی نامه و سبک نویسنده    Biography and Style of Kenneth Burke زندگی نامه و سبک نویسنده       Biography and Style  of  Kenneth Burke   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(5):