- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group
slid2 slid1 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

Drama From Ibsen To Brecht by Raymond Williams

 Drama From Ibsen To Brecht by Raymond Williams نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  357 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

Testing English as a Second language by David P. Harries

  Testing English as a Second language by David P. Harries نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  163 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Bet by Anton Chekhov

نقد داستان کوتاه  The Bet by Anton Chekhov نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  25 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Sonata for Harp and Bicycle by Joan Aiken

نقد داستان کوتاه  Sonata for Harp and Bicycle by Joan Aiken نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  17 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Father and I by Par Lagerkvist

نقد داستان کوتاه  Father and I by Par Lagerkvist نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Broken Chain by Gary Soto

نقد داستان کوتاه  Broken Chain by Gary Soto نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه A Way of Talking by Patricia Grace

نقد داستان کوتاه  A Way of Talking by Patricia Grace نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  22 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه A Country Doctor by Franz Kafka

نقد داستان کوتاه  A Country Doctor by Franz Kafka نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Waldo by Robert Heinlein

نقد داستان کوتاه  Waldo by Robert Heinlein نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  14 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه To Build a Fire by Jack London

نقد داستان کوتاه  To Build a Fire by Jack London نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  24 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(214):