- زبان و ادبیات انگلیسی دلتا Delta English Group
slid2 slid1 slid3
مشاوره، تهیه منابع پایان نامه و سفارش کتاب (دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات انگلیسی) 09302458090 موسوی

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn

A Glossary of Contemporary Literary Theory by Jeremy Hawthorn A Glossary of Contemporary Literary Theoryoffers a clear and comprehensive guide to key literary theory terms.Now in its fourth edition, this text is a standard in the field and isan essential reference نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  430 . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 27,000 تومان

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی Contemporary English poetry

جزوه شعر معاصر ( کارشناسی ارشد) دکتر زرین جویی و دکتر برادران جمیلی      Contemporary English poetry  جزوه  شعر معاصر( کارشناسی ارشد) دکتر  زرین جویی  و دکتر برادران جمیلی   Contemporary English poetry    به همراه صوت  اشعار که در  pdf  جاسازی شده و با لمس کردن آیکن صدا شعرمورد نظر خوانده می شود  .   نوع فایل :  pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  77   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه What I Saw from Where I Stood by Marisa Silver

نقد داستان کوتاه  What I Saw from Where I Stood by Marisa Silver نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Trick or Treat by Padgett Powell

نقد داستان کوتاه  Trick or Treat by Padgett Powell نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  27 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Visiting Privilege by Joy Williams

نقد داستان کوتاه  The Visiting Privilege by Joy Williams نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  16 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Shell Collector book by Anthony Doerr

نقد داستان کوتاه  The Shell Collector book by Anthony Doerr نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  20 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Rememberer by Aimee Bender

نقد داستان کوتاه  The Rememberer by Aimee Bender نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  15 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The price of Eggs in China by Don Lee

نقد داستان کوتاه  The price of Eggs in China by Don Lee نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه The Diamond as Big as the Ritz by F. Scott Fitzgerald

نقد داستان کوتاه  The Diamond as Big as the Ritz by F. Scott Fitzgerald نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  35 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Perfection by mark Helprin

نقد داستان کوتاه  Perfection by mark Helprin نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Last Night by James Salter

نقد داستان کوتاه  Last Night by James Salter نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  23 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

نقد داستان کوتاه Here’s Your Hat What’s Your Hurry by Elizabeth McCracken

نقد داستان کوتاه  Here’s Your Hat What’s Your Hurry by Elizabeth McCracken نوع فایل :   pdf     زبان : انگلیسی  تعداد صفحات:  18 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(223):